PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Oddziału:
- Zarządu Oddziału
- Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za ubiegły rok.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów zgłoszonych na piśmie.
15. Wolne wnioski.
16. Ranking za rok 2017
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 

 

.

 

 

oddział czynny: poniedziałek, środa, czwartek godz. 15.00-19.00

e-mail

(32) 389-43-99

design by IMAGE DREAMS