RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KLUBU PUDLA

W DNIU 18.03.2018 r

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 • Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 • Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu Pudla
 • Sprawozdanie finansowe
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Zatwierdzenie sprawozdań 
 • Uchwalenie planu pracy na rok 2018
 • Wolne wnioski
 • Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów zgłoszonych na piśmie.
 • Zakonczenie obrad
 • Informujemy, że do głosowania uprawnione są osoby posiadające na bieżąco   opłacone składki zarówno związkową jak i klubową. Prosimy o zabranie legitymacji członkowskich ZKwP
 

 

.

 

 

oddział czynny: poniedziałek, środa, czwartek godz. 15.00-19.00

e-mail

(32) 389-43-99

design by IMAGE DREAMS